Ciecia cesarskie
Posted on 30 November 2006

Według Friedmana większość wskazań do cesarskich cięć w tych przypadkach opiera się właśnie na tych kryteriach. Przy stwierdzeniu tego typu zaburzeń często odpowiednie postępowanie, jak odpoczynek, środki znieczulające, zazwyczaj prowadzi do prawidłowego zakończenia porodu. Posługując się metodą graficzną, opartą na obserwacji kilku tysięcy rodzących, Friedman określa czas trwania i przebieg porodu w sposób obiektywny i porównywalny. Rozpoznanie rodzaju i charakteru nieprawidłowego przebiegu porodu na podstawie graficznej krzywej rozwierania ujścia wewnętrznego oraz zstępowania części przodującej nie przedstawia trudności diagnostycznych 10°/o wszystkich porodów o czasie trwania poniżej 20 godzin klinicznie przebiegało prawidłowo, natomiast wg graficznej oceny niekiedy były to porody patologiczne. Z drugiej strony 63% porodów u pierwiastek, trwających powyżej 20 godzin, określano jako nieprawidłowe, zaś krzywe obrazujące przebieg rozwierania ujścia wewnętrznego były prawidłowe Zaburzenie to występuje przede wszystkim u pierwiastek. U 30% wszystkich pierwiastek z dystokią opóźnienie fazy utajenia wynosi ponad 20 godzin, u wieloródek zaś powyżej 14 godzin. Wśród przyczyn zwolnienia się rozwierania znajdują się zaburzenia czynności skurczowej, podanie zbyt wcześnie lub w zwiększonym stężeniu środków sedatyw-nych i spazmolitycznych, jak również niedojrzała szyjka macicy w moutajonej następne fazy mogą przebiegać prawidłowo lub też opóźniać się. Przedłużenie fazy utajonej może być wcześniej wykryte, nawet już w okresie rozpoczęcia czynności porodowej.