Spadek kininogenu
Posted on 30 November 2006

W przebiegu porodu obserwuje się spadek kininogenu. Poziom kininogenu w osoczu wzrasta wraz z czasem trwania ciąży, osiągając maksymalne wartości tuż przed porodem. W czasie połogu zaś poziom jego wraca do wartości sprzed ciąży. Dane te wskazują, że kininy mogą odgrywać istotną rolę w procesie wyzwalania czynności skurczowej macicy w porodzie.Niektóre, zwłaszcza drobnocząsteczkowe produkty rozpadu fibrynogenu, jak ujawniły badania Małofiejewa , wykazują również wysoką aktywność biologiczną. Produkty degradacji fibrynogenu biorą udział w wielu procesach fizjologicznych, a przede wszystkim w stanach patologicznych w położnictwie, takich jak zaburzenia krzepnięcia krwi w koagudopatiach położniczych. W stanach tych powstałe w mechanizmie krzepnięcia krwi produkty degradacji fibrynogenu mogą brać udział w niektórych procesach patologicznych czynności skurczowej macicy, jak przedwczesne odklejenie łożyska prawidłowo usadowionego. Przyjmuje się, że produkty degradacji fibrynogenu, podobnie jak w badaniach in vitro, potencjalizują efekt działania na mięsień macicy wielu innych aktywnych substancji, jak oksytocyna czy katecholaminy.