Zatrzymanie rozwarcia
Posted on 30 November 2006

Zatrzymanie rozwarcia można ocenić za pomocą dwóch kontrolnych badań wykonywanych przez tę samą osobę w odstępach 2-godzinnych. Podobnie zatrzymanie zstępowania części przodującej, zwłaszcza w II okresie porodu, można ocenić przez badanie w odstępach 1-godzinnych. Przedłużona faza deceleracji występuje, jeżeli przekracza 3 godziny u pierwiastek i 1 godzinę u wieloródek. W ostatnim okresie Friedman i Sachtleben) wykazali na podstawie dużej grupy rodzących, że w porodach zaburzonych z przyczyn omówionych wcześniej wybitnie wzrasta liczba porodów operacyjnych, zwłaszcza z zastosowaniem kleszczy średnich. W 1973 r. autorzy ci donieśli o dużej reprezentatywnej serii rodzących (3000) z ciążą donoszoną. W grupie tej oceniano typ zaburzeń, rodzaj zabiegu i stan noworodka . Pacjentki zakwalifikowano wg czowej i dystokia, prowadzą do przedłużenia się porodu lub jego zatrzymania, czego efektem jest wzrost liczby porodów zabiegowych. Krańcową posta¬cią tych zaburzeń jest zatrzymanie porodu. Nieprawidłowości te mogą dotyczyć każdego okresu porodu, Z przedstawionych danych wynika, że gaburzenia czynności skurczowej są główną przyczyną porodu przedłużającego.