Zbyt wczesne parcie
Posted on 30 November 2006

Zbyt wczesne parcie prowadzi często do pęknięcia szyjki macicy. Przy rozciągnięciu, zwłaszcza przedniej wargi pomiędzy główką i częścią kostną miednicy, często dochodzi do obrzęku szyjki i zatrzymania rozwarcia. Ponadto zbyt wczesne parcie często może spowodować przedłużanie się II okresu porodu wskutek zmęczenia rodzącej. Z punktu widzenia praktyki klinicznej krzywe te można podzielić na trzy grupy, w zależności od stanu czynnościowego. Funkcjonalny podział przyjmuje za główne kryterium: 1) rozwieranie ujścia zewnętrznego, 2) zstępowanie części przodującej. Okres rozwierania ujścia zewnętrznego dzieli się na dwie podgrupy: a) przygotowawczą — utajona i przyśpieszona faza krzywej rozwierania, b) rozwieranie — faza maksymalnego przyśpieszenia. Faza deceleracji dotyczy II okresu porodu i odnosi się do części mied-. nicznej zstępowania części przodującej. Podział na te oddzielne okresy funkcjonalne jest niezwykle ważny z praktycznego punktu widzenia, zwłaszcza że przedstawia istotne etapy przebiegu porodu. Prawidłowe rozpoznanie zaburzeń w poszczególnych etapach porodu ma podstawowe znaczenie dla prognozy i terapii tych stanów. Każdy rodzaj zaburzeń sianowi samoistną jednostkę i może współistnieć z innymi nieprawidłowościami, jak np. czynnikami mechanicznymi.